Date Taught Dance Choreographer Genre Year
Jan 2017 Ad Hamidbar Michael Barzilay Line 2016
Sipur Yashan Sagi Azran Partner 2017
Sorefet Rachavot Dudu Barzilay, Tamir Shalev Circle 2017
Feb 2017 Mul Shamayim Sharon Elkaslassy Partner 2017
Ein Li Davar Gadi Bitton Partner 2007
Mar 2017 Lelo Mila Oren Ashkenazi Circle 2017
Shir Eres Teimani Oren Ashkenazi Circle 2016
Bidyuk Kmo Shehi Oren Ashkenazi Partner 2017
Apr 2017 Ach Yakar Sharon Elkaslassy and Chana Shuvaly Circle 2017
Jump Bar Mizrachi Line 2016
May 2017 Chaya Betochi Sharon Elkaslassy Partner 2017
Afrokai Oren Ashkenazi, Lena Ashkenazi Line 2016
Shomer Hachomot Tamir Shalev Circle 2017
Lashir Le'ima Sharon Elkaslassy Circle 2017
Rak Oto Nona Malki Partner 2016
July 2017 Normali Michael Barzelai Circle 2017
Albi Avi Levy Partner 2017
Kol Kach Yaffe Lach Avi Levy Partner 2017
August 2017 Kulam Chozrim Habaita Sharon Elkaslassy Circle 2017
Po Co Michael Barzelai and Ilay Spiezak Line 2017
Chelek Mehazman Ariane Butel Circle 2017
Shatiach Parsi Moshiko Halevy Circle 1992
Ktzat Muzar (Omer Hakol) Israel Shiker Partner 2009
September 2017 Eifo Omri Elad Shtamer Line 2017
Ofra Israel Shiker Partner 1993
October 2017 Chaver Shel Paam Tamir Shalev Circle 2017
Ahuvat Hamatador Dede Luski Partner 1990
Tango Laaviv Israel Shiker Partner 1987
Tazizu Eli Segal Line 2016
Nivreti Lach Israel Shiker Partner 2000
Lanetzach Yachad Michael Barzelai Circle 2016
Yaldut Shel Paam Dudu Barzilay Circle 2014
Rigushim Ktanim Orly Shemesh Line 2017
November Workshop 2017 Ahava Kazo Sagi Azran, Sharon Elkaslassy Partner 2017
Ahava Zo Ahava Sagi Azran Circle 2017
Chita Meshagaat Sagi Azran, Sharon Elkaslassy Circle 2017
Doda Tova Israel Shiker Circle 2017
Esh Bi Yokedet Israel Shiker Partner 2017
Gaagua Baruach Michael Barzelai Circle 2017
Galgal Anak Israel Shiker Circle 2017
Goleh Gandom (Perach Hachita) Sagi Azran Circle 2017
Harikud Haacharon Sheli Israel Shiker Partner 2017
Mami Sagi Azran Partner 2017
Mexico Ilai Szpiezak Line 2017
Nosaat Leyavan Israel Shiker Circle 2017
Prachim Bamidbar Sagi Azran Partner 2017
Tamid Chalamti Israel Shiker Circle 2017
Tzeva Lachayim Sagi Azran Line 2017